Organy ścigania


 Organy ścigania
Organ to głównie termin używany w prawie, odnosi się on do wyodrębnionej, konkretnej osoby lub grupy osób, których kompetencje określają normy prawne. Natomiast organy ścigania, to organy, do których obowiązków należą wykrywanie przestępstw i ściganie ich sprawców. Zalicza się do nich głównie:
• Prokuraturę,
• Policję,
• Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Centralne Biuro Antykorupcyjne,
• Żandarmerię Wojskową,
• Straż Graniczną,
• Służby Celne

Policja
Formacja, najczęściej umundurowana i uzbrojona, która ma za zadanie obronę i ochronę ludności cywilnej, mienia oraz porządku publicznego. Do jej obowiązków należy głównie ściganie przestępców, przestrzeganie prawa a w sytuacjach kryzysowych, zapewnienie bezpieczeństwa i pomocy wobec ludzi oraz mienia publicznego. Policja dzieli się na poszczególne służby, z którego każda ma inne zadania i obowiązki:
• kryminalna - w jej skład wchodzi także śledcza oraz do walki z przestępczością gospodarczą,
• prewencyjna - w tym oddziały prewencyjne oraz pododdziały antyterrorystyczne,
• wspomagająca - głównie logistyka oraz administracja.

Policja dzieli się także na wydziały:
• Kryminalny - do jego obowiązków należą m.in. - prowadzenie dochodzeń i śledztw, mających na celu ustalenie sprawców przestępstw dotyczących mienia, patologii społecznych oraz poszukiwaniu osób i zatrzymywaniu osób ściganych;
• Prewencyjny - do jego obowiązków należą m.in. - podejmowanie działań profilaktycznych i zapobiegawczych prowadzących do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa u obywateli oraz zmniejszania ilości przestępstw występujących na danym terenie;
• Drogowy - do jego obowiązków należą m.in. - analizowanie i zapewnianie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz ściganie ich sprawców; 
• Logistyczny - do jego obowiązków należą m.in. - zaopatrywanie poszczególnych jednostek Policji w niezbędny sprzęt i materiały, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach mieszkaniowych;
• Sądowy - do jego obowiązków należą m.in. - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur, wykonywanie czynności procesowych zlecanych przed sąd lub kuratora;
• Oddziały Specjalne - czyli oddziały antyterrorystyczne, do których należą obowiązki takie jak - zwalczanie terroryzmu, zatrzymywanie najbardziej niebezpiecznych przestępców, unieszkodliwianie ładunków wybuchowych (saperzy), ochrona ważnych osobistości;

Stopnie policyjne
To nic innego, jak tytuły policjantów oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii policyjnej. • Posterunkowy  - pierwszy stopień w Policji. Stopień posterunkowego jest nadawany jest rozkazem personalnym z dniem przyjęcia policjanta do służby. Posterunkowy jest pełnoprawnym funkcjonariuszem policji, może stosować środki przymusu bezpośredniego, dokonać zatrzymania, przeszukania, legitymowania, może pouczać i karać mandatami.
• Starszy posterunkowy - wyższy stopień Policji, który nadaje komendant wojewódzki Policji. Do jego obowiązków należą tak jak u posterunkowego, stosowanie środków przymusu bezpośredniego, dokonanie zatrzymania, przeszukania i legitymowania. Także może pouczać i karać mandatami.
• Sierżant - stopień podoficerski. Na ten stopień mianuje komendant wojewódzki Policji. Odpowiednik w wojsku kaprala.
• Starszy sierżant - stopień podoficerski w Policji. Odpowiednik w wojsku starszego sierżanta.
• Aspirant - stopień aspirancki w Policji. Aspirantem może zostać policjant, który posiada odpowiednią grupę zaszeregowania (dowódca drużyny w Oddziale Prewencji, dzielnicowy, asystent lub detektyw). Odpowiednik wojskowego stopnia chorążego. 
• Podkomisarz - pierwszy stopień oficerski w Policji. Jest odpowiednikiem stopnia podporucznika w Wojsku. Na stopień podkomisarza (tak jak i na pierwsze stopnie oficerskie w pozostałych formacjach) mianuje Prezydent.
• Komisarz - stopień oficerski, odpowiednik stopnia porucznika w Wojsku. Wyższy od podkomisarza ale niższy od nadkomisarza. Jak w przypadku każdego stopnia możliwy jest awans nadzwyczajny w "szczególnie uzasadnionych przypadkach". Tytuł jest dożywotni.
• Nadkomisarz - stopień oficerski. Odpowiednik wojskowego stopnia kapitana. 
• Podinspektor - stopień w korpusie oficerów starszych Policji. Oficera Policji na stopień podinspektora mianuje Komendant Główny Policji po przesłużeniu w stopniu nadkomisarza co najmniej czterech lat. Podinspektor, po przesłużeniu w tym stopniu kolejnych trzech lat, może być mianowany młodszym inspektorem Policji. Odpowiednik wojskowego majora.
• Młodszy inspektor - stopień oficerski. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu młodszego inspektora 4 lat. Odpowiednik wojskowego stopnia podpułkownika.
• Inspektor - wysoki stopień oficerski. Nadanie wyższego stopnia nie może nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu inspektora 4 lat. Odpowiednik stopnia pułkownika w Wojsku.
• Nadinspektor - jest jednym z najważniejszych stopni oficerskich w Policji. Nadinspektorami policji zostają głównie oficerowie piastujący wysokie stanowiska w policji, np. komendanci wojewódzcy policji, czy zastępcy komendanta głównego policji. Stopień nadinspektora policji jest odpowiednikiem wojskowego stopnia generała brygady.
• Generalny Inspektor Policji - najwyższy stopień w korpusie oficerów Policji. Na stopień generalnego inspektora mianuje Prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Stopień jest dożywotni. Policjanci posiadający stopień generalnego inspektora policji zwolnieni ze służby mogą go używać, z dodaniem określenia "w stanie spoczynku". Odpowiednik wojskowego generała. 

Trochę dużo tego, prawda? Więc przedstawmy to w formie graficznej, może nieco ułatwimy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Moje wy drogie słoneczka, zanim dodacie jakiekolwiek komentarze, które niesamowicie mnie cieszą, mam do was prośbę. Proszę tu o stosowne wyrażanie się, nie dbam o wulgaryzmy bo sama ich używam ale leci tu prośba, by jednak w miarę je ograniczać. Nie widzę też potrzeby zaklepywania sobie miejsc, bo to nie jest ważne. Kocham was wszystkich tak samo, niezależnie od pozycji komentarza. Pamiętajcie, jeżeli czytacie, zostawiajcie po sobie ślad, bardzo ważnym jest dla mnie fakt, że ktoś to czyta i komentując, docenia moją pracę.
Więc, miłego dedukowania dalszej fabuły, moi mali Sherlokowie :3